European union
Together to EU Funds

Support from the European Fund for Regional Development

Project name: Internationalization of SME business

Short description of the project: The implementation of the “Internationalization of SME business” project, contract reference number KK.03.2.1.16.0405, will enable the growth capacity of Small and Medium Enterprises (SMEs) within regional, national, and international market spheres, and innovation processes. The project was co-financed by the European Union from the program “Strengthening the competitiveness of SMEs by using resources from EU funds”, in the financial period 2020-2023. Through this project, the corporation aims to showcase the Signum ID platform and its associated vertical solutions on the global stage. This presentation will be executed through the deployment of an exhibition stand model, complemented by participation in pertinent trade fairs that will facilitate Business-to-Business (B2B) engagement. Over a span of 24 months, the project will be meticulously executed, characterized by the company’s active participation in 9 internationally acclaimed events and trade fairs.

Project goals: As part of the project, the exhibition engagements within trade fairs and active involvement in Business-to-Business (B2B) forums will be carried out. The objective of these activities is to cultivate an intricate understanding of foreign markets, particularly those within the Western European ambit, namely Germany, Switzerland, the United Kingdom, Belgium, and France. Additionally, the goal is to forge connections with prospective business collaborators and clientele, providing insights into the company’s repertoire of products and services in the domain of digital solutions, related to the digital signing, verification and identification of electronic documents, the so-called “paperless office”. This tailored approach is manifested through the active participation in 9 internationally significant global events, facilitating optimal exposure to potential clients from the financial sector.

Expected project results:
  • Increase in sales revenue
  • Increasing the competitiveness of solutions
  • Raising brand value
  • Globalization of products

Total value of the project: 914.883,82 HRK (121.425,95 €)

EU co-financing of the project: 621.832,98 HRK (82.531,42 €)

Project implementation period: 1.3.2020. – 31.3.2023.

Contact person for more information: Robert Vurušić, [email protected], +385 99 428 8385

More information available at www.strukturnifondovi.hr.
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Potpora iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: Internacionalizacija poslovanja MSP-ova

Kratki opis projekta: Provedba projekta „Internacionalizacija poslovanja malog i srednjeg poduzetništva“, referentni broj ugovora KK.03.2.1.16.0405, omogućit će kapacitet rasta malih i srednjih poduzeća (MSP) unutar regionalnih, nacionalnih i međunarodnih tržišnih sfera te inovacijskih procesa. Projekt je sufinancirala Europska unija iz programa „Jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva korištenjem sredstava iz EU fondova“, u financijskom razdoblju 2020.-2023. Kroz ovaj projekt, korporacija ima za cilj predstaviti platformu Signum ID i povezana vertikalna rješenja na globalnoj sceni. Ova prezentacija bit će izvedena uvođenjem modela izložbenog štanda, dopunjenog sudjelovanjem na relevantnim sajmovima koji će olakšati angažman između poduzeća (B2B). U razdoblju od 24 mjeseca, projekt će biti precizno izveden, a karakterizira ga aktivno sudjelovanje tvrtke na 9 međunarodno priznatih događaja i sajmova.

Ciljevi projekta: U sklopu projekta provodit će se izlagački angažmani u okviru sajmova te aktivno uključivanje u Business-to-Business (B2B) forume. Cilj ovih aktivnosti je njegovanje razumijevanja stranih tržišta, posebno onih unutar zapadnoeuropskog područja, Njemačke, Švicarske, Ujedinjenog Kraljevstva, Belgije i Francuske. Dodatno, cilj je povezivanje s potencijalnim poslovnim suradnicima i klijentelom, pružanje uvida u repertoar proizvoda i usluga tvrtke u domeni digitalnih rješenja, vezanih uz digitalno potpisivanje, provjeru i identifikaciju elektroničkih dokumenata, tzv.ured bez papira”. Ovaj prilagođeni pristup očituje se kroz aktivno sudjelovanje u 9 međunarodno značajnih globalnih događaja, čime se omogućuje optimalna izloženost potencijalnim klijentima iz financijskog sektora.

Očekivani rezultati projekta:

  • Povećanje prihoda od prodaje
  • Povećanje konkurentnosti rješenja
  • Podizanje vrijednosti brenda
  • Globalizacija proizvoda


Ukupna vrijednost projekta: 914.883,82 HRK (121.425,95 €)

EU sufinanciranje projekta: 621.832,98 HRK (82.531,42 €)

Razdoblje provedbe projekta: 1.3.2020. – 31.3.2023.

Kontakt osoba za više informacija: Robert Vurušić, [email protected], +385 99 428 8385

Više informacija dostupno na www.strukturnifondovi.hr.